• lt
 • ru
 • en

METALO LAUŽO SUPIRKIMAS

METALO ATLIEKŲ SUPIRKIMAS

Atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas;
 3. Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (Žin., 1999, 13-314).
 4. 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 190 L 2006, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 135/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo, įtraukiant tam tikras neklasifikuojamas atliekas į IIIB priedą (OL 46 L, 2012, p. 30);
 5. 2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (OL 316 L 2007, p. 6) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 674/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras EBPO nepriklausančias šalis (OL 196 L, 2012, p. 12);
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. D1-207 „Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-663 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 684 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo“;
 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 184 „ Dėl Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo “;
 12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-631 „Dėl duomenų ir informacijos teikimo pagal 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB“ (Žin., 2007, Nr. 7-291; 2012, Nr.: 50-2491);
 13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599; 2010, Nr. 36-1739; 2011, Nr. 16-769);
 14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. D1-617 „Dėl ataskaitų apie 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 1991/689/EEB dėl pavojingų atliekų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai“ (Žin., 2007, Nr. 4-177; 2010, Nr. 59-2931);
 15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. D1-565 „Dėl ataskaitų apie 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/76/EB dėl atliekų deginimo įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai“ (Žin., 2006, Nr. 135-5117);
 16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. D1-37 „Dėl informacijos apie nuotekų tvarkymą rinkimo ir pateikimo Europos Komisijai“ (Žin., 2006, Nr. 12-433);
 17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-721 „Dėl Ataskaitų apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 22-699; 2006, Nr. 4-125);
 18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. D1-409 „Dėl ataskaitų apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai“ (Žin., 2004, Nr. 125- 4517; 2005, Nr. 135-4870);
 19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
 20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2001, Nr. 83-2903; 2002; Nr. 5-191; 2003, Nr. 79-3610; 2009, Nr. 145-6452; 2010, Nr. 89-4721; 2011, Nr. 16-768);
 21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2598; 2010, Nr. 36-1737; 2011, Nr. 16-770);
 22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
 23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
 24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
 25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 41-1346; 2010, Nr. 65-3260; 2010, Nr. 125-6446; 2011, Nr. 5-176; 2011, Nr. 16-753);
 26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. D1-657 „Dėl Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 27. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 liepos m. 18 d. nutarimas Nr. 896 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“;
 28. Lietuvos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 519 „Dėl Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003);
 29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 150 „Dėl Į aplinkos orą išmetamų teršalų pirminės apskaitos formų teikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 24-801);
 30. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m birželio 27 d. įsakymas Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos įforminimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3500; 2008, Nr. 82-3282, Nr.143-5751);
 31. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 468 „Dėl Sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4465; 2009, Nr. 159-7265; 2011, Nr. 99-4667);
 32. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 696 „Dėl Duomenų apie prioritetines pavojingas ir pavojingas medžiagas rinkimo bei ataskaitų teikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 9-314; 2005, Nr. 108-3966).
 33. 2011 m. kovo 31 d. Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 333/2011 kuriuo nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada tam tikrų rūšių metalo laužas nebelaikomas atliekomis pagal Europos ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB.
 34. Lietuvos Respublikos generalinio komisaro 2010 m. rugsėjo 2 d. įsakymas “Dėl pranešimo apie spalvotųjų metalų laužo ir atliekų, skirtų išvežti iš Lietuvos Respublikos į kitas valstybes, krovimą į transporto priemones tvarkos aprašo ir formos patvirtinimo”;
 35. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 4-678 “Dėl netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų patvirtinimo”;
 36. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-1005 “Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-398 “Dėl pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą )išvežimą) formos, pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos pildymo taisyklių, išduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ataskaitos ir gautų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir šių pažymų paskirtsymą organizacijos nariams ataskaitos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”;
 37. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. D1-359 “Dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo”;
 38. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 469 “Dėl atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo”;
 39. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-287 “Dėl pavojingas atliekas tvarkančių įmonių atsakingų darbuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo”;
 40. Lietuvos Respublikos Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas;
 41. Lietuvos Respublikos Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymas;
 42. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymas “Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo”;
 43. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2018 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“.
 44. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. AV-273 „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34-25 straipsnio pažeidimų mažareikšmiškumo kriterijų patvirtinimo“.
 45.  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/12/EB 2004 m. vasario 11 d. iš dalies keičianti direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
 46. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. D1-265 ” Dėl atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo”
 47. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. D1-246 “Dėl pavojingų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodikos patvirtinimo”.
 48. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. D1-574 “Dėl atliekų kiekio nustatymo taisyklių patvirtinimo”.

UAB “METRANSA”

Susisiekite su mumis

  Kaip mus rasti?

  © 2024 UAB "Metransa"

  Skambinti